Privacy Policy in Finnish

Suomalais-somalialais kauppayhdistyksen jäsen- ja osallistujarekisterin tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Suomalais-somalialainen kauppayhdistys

2. Yhteystietorekisteriä koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä kauppayhdistykseen (katso yhteydenottolomake)

3. Rekisterin nimi
Jäsen- sekä yritys ja asiantuntijarekisteri

4. Rekisteröidyt
Rekisteröityjä ovat Suomalais-somalialaisen kauppayhdistyksen jäsenet sekä tapahtumiin ja toimintaan ilmoittautuvat ja osallistuvat henkilöt. Lisäksi asiantuntijat, jotka ilmoittautuvat asiantuntijarekisteriin.

5. Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn perusteet ja käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn perusteita ovat tässä rekisterissä oikeutettu etu, sopimus, lakiin perustuvat velvoitteet sekä rekisteröidyn antama suostumus.
Oikeutettu etu ja sopimus syntyvät tilanteissa, joissa rekisteröity ilmoittautuu jäseneksi tai ilmoittautuu tai osallistuu toimintaan/tapahtumaan. Lakiin perustuva velvoite on kirjanpitolain mukainen henkilötietojen käsittely laskutusasioissa sekä matka- ja kulukorvausasioissa.
Rekisteröityjen terveydentilan tai muiden arkaluontoisten tietojen kerääminen ja muu käsittely tehdään ainoastaan rekisteröityjen suostumuksella erikseen määriteltyä tarkoitusta varten. Alaikäisiä rekisteröityjä koskevien henkilötietojoen kohdalla suostumus hankitaan myös heidän huoltajiltaan silloin, kun laki sitä edellyttää.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on huolehtia tarvittavasta yhteydenpidosta jäseniin ja osallistujiin; toiminnan ja tapahtumien suunnittelusta, organisoinnista, toteutuksesta ja kehittämisestä; palautteiden keräämisestä; toimintaan ja tapahtumiin liittyvästä tiedottamisesta sekä laskutuksesta ja muusta maksuliikenteestä.

6. Käsiteltävät henkilötiedot
Käsiteltäviä tietoja ovat rekisteröidyn nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite, tiedot osallistumisesta yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin ja mistä rekisteröity on saanut tiedon toiminnasta.
Toiminnassa ja tapahtumissa kerätään myös rekisteröityjen suostumuksella sellaisia elämäntilanteeseen ja terveydentilaan liittyviä henkilötietoja, jotka rekisteröity on itse nähnyt tarpeelliseksi antaa (esimerkiksi allergia- ja ruokavaliotiedot).

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Kaikki tiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä itseltään.

8. Tietojen luovutus ja siirtäminen
Voimme luovuttaa henkilötietoja vain tässä selosteessa mainittuihin käyttötarkoituksiin toimintamme ja tapahtumiemme yhteistyökumppaneille. Muissa tapauksissa voimme luovuttaa tietoja kolmansille osapuolille, mikäli rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa.
Tietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle.

9. Tietojen suojaus
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Huolehdimme siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja kaikkia henkilötietojen käsittelijöitä sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Tietojen käsittelyn kesto
Osallistujien yhteystietoja säilytetään sen ajan, jonka tapahtumaan tai toimintaan liittyvä jälkiselvittely ja arviointi vaativat, kuitenkin korkeintaan kolme vuotta jäsenyyden, tapahtuman tai toiminnan päättymisestä. Muita henkilötietoja säilytetään vain sen ajan kuin toiminta tai tapahtuma kestää. Poikkeuksia ovat laskutukseen, osallistujalistoihin sekä matka- ja kulukorvausasioihin liittyvät tiedot, jotka säilytetään kirjanpitolain mukaisesti 6 vuotta.

11. Tietojen käsittelijät
Tietojen käsittelijöitä ovat Suomalais-somalialainen kauppayhdistys työntekijät, hallitusjäsenet ja muut hallituksen osoittamat vastuuhenkilöt. Tietoja käsitellään lisäksi sivun tietokannassa ja palvelimilla. Kaikki käsittelijät ovat sitoutuneet noudattamaan EU:n tietosuojasääntelyn määräyksiä.
Saatamme lisäksi ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain jollekin muulle kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön ja määräystemme mukaisesti sekä muutoin asianmukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi
Henkilötietojen käsittely ei sisällä profilointia tai automaattista päätöksentekoa.

13. Rekisteröityjen oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on tietojensa käsittelyä koskeva

  • Tarkastusoikeus eli oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut henkilötiedot. Jos tiedoissa ilmenee virheellisyyksiä tai puutteita, voi rekisteröity pyytää korjaamaan tai täydentämään tiedot oikeiksi.
  • Vastustamisoikeus eli oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, mikäli rekisteröity kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti tai ilman asianmukaista oikeutta.
  • Poisto-oikeus eli oikeus pyytää poistamaan rekisteriin tallennettuja tietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus rajoittaa tietojen käsittelyä.
  • Tiedonsiirto-oikeus eli oikeus siirtää tietojaan järjestelmästä toiseen.
  • Valitusoikeus eli oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity kokee, että henkilötietojen käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä voi kieltäytyä toteuttamasta vastustamista tai poistoa koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein. Mikäli rekisterinpitäjä ei suostu rekisteröidyn vaatimuksiin, on rekisteröidyllä oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia, että kiistanalaisten tietojen käsittelyä rajoitetaan siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistuksi.

14. Yhteydenotot
Kaikki tätä selostetta ja rekisteriä koskevat yhteydenotot ja tietopyynnöt tulee esittää yhdistyksen sähköpostiosoitteeseen fsbcouncil(a)gmail.com. Voimme luovuttaa rekisteristä henkilötietoja ainoastaan rekisteröidyille, joiden henkilöllisyydestä voimme varmistua.

15. Muutokset tietosuojaselosteessa
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutoksemme selosteessa.

Cookie Policy

We use cookies necessary for the submitting and viewing of resumes.

CookieTypeDurationDescription
wordpress_test_cookieSessionSessionTests that the browser accepts cookies.
wp-job-manager-submitting-resume-keySessionSessionFor previewing the resume about to be submitted.
wp-postpassPersistent10 daysNeeded to login to the Intranet page. Will be deleted by logging out.

reCAPTCHA

We have implemented reCAPTCHA v3 on our site to fight spam and abuse on the site. Its use is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.